Makurhafiswe izityebi ukwandisa izibonelelomali zoluntu, makuhlawulelwe ugonyo & makuyekwe ukuncitshiswa koqingqomali