Duedisa bahumi lekgetho go tlhatlosa madi a mphiwafela a setšhaba, go duelela meento & go emisa go kgaolwa ga ditekanyetsokabo